Verheug u! Woensdag, 25 november 2015…

Verheug u! Woensdag, 25 november 2015

Bijbellezing: Psalm 42:1-5
Verheug u altijd in de Heer. Nog eens: verheug u!
(Filippenzen 4:4, WV)

Onze zoon liep op zijn 23e een mysterieuze ziekte op; zijn toestand stelden de artsen voor een raadsel. Tweeëneenhalve maand was er geen hoop op herstel en wij moesten ons kind van de beademing laten halen. Die eerste week na het overlijden van onze zoon liet onze kerkfamilie een oude Bijbel rondgaan met de vraag of gemeenteleden een favoriet Bijbelvers wilden onderstrepen. Toen wij de Bijbel in ontvangst namen, had ik zelfs moeite om te bidden. Wat ik echter wel kon, was mij vastklampen aan de Bijbelverzen die mijn kerkvrienden met ons hadden gedeeld. Iemand had Paulus’ woorden in de Brief aan de Filippenzen gehighlight: ‘Verheug u altijd in de Heer.’ Eerst vond ik dit vers ongepast voor onze situatie. Waar zouden wij ons in ‘s hemelsnaam over moeten verheugen! Maar de Schrift herhaalt keer op keer dat wij God onder alle omstandigheden moeten loven en prijzen.
Ik begon dank te zeggen voor de dingen die ik wel aankon – de lucht die wij inademen, de zon in de ochtend en de regen in de regentijd. Aanvankelijk klonk mijn lofprijzing wat onecht, maar ik oefende mij in dankzegging. Na verloop van tijd werd ik op wonderbaarlijke wijze vervuld met de liefde van Christus – de vrede die alle verstand te boven gaat. (Zie Filippenzen 4:7.) Via de Bijbel en de eenvoudige handeling van dankzegging kan God ons balsem geven voor onze angst, stress, depressies en intense verdriet.

Gebed:
Lieve Heer, wij danken U voor de genezing die tot stand kan komen door lofprijzing. Geef ons de kracht om U in alle situaties te verheerlijken. Amen.
Centrale gedachte:
Het jezelf oefenen in dankbaarheid kan tot hernieuwd geloof leiden.
Voorbede:
om de vrede van Christus te leren kennen.
Chris Baldauf (Louisana, VS)

BRON: Overdenkingen

This entry was posted in facebook. Bookmark the permalink.